Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Chuyên đề AutoCad

Thời gian toàn khóa học: 20

Số học viên: 14

Lịch học: Thứ 2,4,6

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 09/11/2015

Học phí: 1.400.000 VNĐ

Học phí thị trường: 1.800.000 VNĐ