Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

3D đồ họa động quảng cáo và kỹ xảo

Thời gian toàn khóa học: 25

Số học viên: 19

Lịch học: Thứ 2,4,6

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 16/11/2015

Học phí: 1.500.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.000.000 VNĐ